Specialklubben för Västgötaspets

Exteriörbeskrivningar

 Om någon vill ordna en exteriörbeskrivning – läs först anvisningarna för arrangör HÄR. Kontakta sedan den beskrivningsansvariga för överenskommelse om datum, plats och beskrivare.
För s.k. kennelbeskrivning läs anvisningarna HÄR.

Försäkring: Den som inte är SKV-medlem omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas.

Exteriörbeskrivning innebär att du får din hunds exteriör beskriven utifrån (jämförd med) standarden. Det ingår inget tävlingsmoment, utan det är en ren ”utvärdering”, del för del. Protokollen har ett värde i avelsarbetet för rasklubb och uppfödare, men är också en rolig upplevelse att vara med på som alldeles ”vanlig” hundägare.

För att din hund ska få en fullvärdig beskrivning bör den ha fyllt minst 2 år. Från och med 18 månaders ålder kan den få en s.k. ”unghundsbeskrivning” men den bör beskrivas igen som fullvuxen. Vuxna hundar har alltid förtur och unghundar beskrivs i mån av tid!

 

dep_3386268-Swirl-elements

Anmälan till exteriörbeskrivning:

maila till beskrivningskom@vastgotaspets.se  och skriv
*  hundens namn (i stamtavlan)
*  hundens registreringsnummer och födelsedatum
*  ange om hunden har ST (stubb) eller LS (lång svans)
*  hundens föräldrar (Efter: (fader) och Undan: (moder) ”namn i stamtavlan”, regnummer, ST/LS,  samt ägare till båda föräldrarna med namn och e-post)
*  ägarens namn och adress
*  plats och datum för beskrivningen
eller skicka uppgifterna via ”vanlig” post till samordnaren (se nedan).

Betalning för exteriörbeskrivning:

OBS!
Betala inte förrän du fått bekräftelse då det underlättar mycket för vår hantering om beskrivningen inte skulle bli av.

Betalning av avgift görs till 
SKV:s Plusgiro 89 09 29-3, Bankgiro 5662-8316 eller Swish 1230076471

100 kr per hund oavsett medlemskap i SKV
NYTT Gratis ombeskrivning av veteraner

Märk betalningen med:
BESKRIVNING/PLATS, Hundens namn och reg-nummer samt ägarens namn.

ALLA västgötaspetsägare som önskar har rätt att få sin hund beskriven.

Vill Du arrangera en exteriörbeskrivning på t.ex. en kennelträff, västgötaspetsträff etc?
Vid beskrivning i samband med kennelträff står arrangören för de ev. kostnader som inte täcks av de anmälningsavgifter som betalats till SKV.
Förutsättning för att SKV ska skicka en beskrivare är att tillräckligt många hundar anmäls.

All bokning av beskrivare ska ske via beskrivningskommitténs samordnare.
Principen är att den beskrivare som bor närmast  kommer och bokning av beskrivare ska alltid ske genom samordnande för beskrivningskommittén.
Det går också bra att besöka en beskrivare för enskild beskrivning efter kontakt med samordnaren.

 

dep_3386268-Swirl-elements

Samordnande för beskrivningarna är Marit Cronquist, tel: 0733-49 99 11
Adress Pilvägen 3i, 541 57 Skövde
e-post – beskrivningskom@vastgotaspets.se

Beskrivare i Sverige för SKV är följande:

Barbro Carlsson tel: 0304-202 71
Karin Jonstad tel: 0224-422 355
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
Gunnel Alsterbrink  tel: 0706-023 567

Svenska beskrivare som beskriver utomlands är / Swedish describers who describe abroad:
Ewa Elke-Sundin tel: 021-633 01
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
dessutom kan man själv fråga övriga beskrivare / you may also ask any of the other describers.

Av SKV godkända utländska beskrivare / Foreign describers authorized by SKV:
Isabell Ahström, Finland
Iris Kaimio, Finland
Robert Fisher, Nederländerna
Janetta Van Iperen-Hoevens, Frankrike


 

Varför bör jag exteriörbeskriva min hund?

Vi har sett hur vissa raser med tiden kraftigt ändrat utseende. Processen går smygande vilket gör att man inte märker förändringen utom när man jämför nytagna bilder med bilder på hundar från långt tillbaka.
Vissa förändringstendenser ser vi även på vår ras även om de inte slagit igenom på bredden – ännu. Det blir ju lätt så att det som premieras i utställningsringen är det som avlas på och så förloras den variation som vi har och ska ha inom rasen. Efter tillräckligt lång tid kommer de att se ut som karbonkopior av varandra. Det är tydligt skrivet att ”SKV anser att det är ytterst viktigt att förvalta alla rasens rastypiska attribut och inte förändra eller förädla den, varken exteriört eller mentalt.” För att i tid kunna observera tendenser till förändringar bör minst hälften, helst alla, västgötaspetsar exteriörbeskrivas.
Beskrivningar kan även hjälpa uppfödarna att hitta fler bra kombinationer än om man bara har utställningsresultat eller det man ser att gå efter. Det finns säkert ett betydande antal hundar av championkvalitet som aldrig kommer till en utställning eftersom ägaren inte är intresserad. Kan vi få de hundarna till beskrivning får vi både ett bättre instrument för att utvärdera avelsresultaten och följa utvecklingen inom rasen. Vi kan då i tid undvika att vissa avvikelser från standarden blir ”normala” t.ex. tandbortfall, mjuk päls, för djup bröstkorg, för korta ben och mycket annat.
Det är alltid lättare att stämma i bäcken än i ån – därför bör så många västgötaspetsar som möjligt beskrivas.

dep_3386268-Swirl-elements

Mitt i veckan slog vi till och hade en exteriörbeskrivning i ”staden vid vattnet” – lilla Hjo, på Vätterns vackra västra strand.

SKV skulle genom Peter Erlandsson och Gunnar Smedberg, två av de allra tidigaste exteriörbeskrivarna, examinera en utländsk beskrivare.
Det var Janet van Iperen som rest ända från Frankrike för att förhoppningsvis bli godkänd som beskrivare.
Janet är en erfaren uppfödare av västgötaspets.

Under dagen kom ”äkta” västgötar, både två- och fyrbenta såväl som ett par smålänningar och vi hade en jättetrevlig dag på Hjo Brukshundklubb.

Ggunnarjanetpeterb