Specialklubben för Västgötaspets

Exteriörbeskrivning

OBS!
Enligt årsmötesbeslut 2024-03-16 är anmälningsavgiften för medlemmar 100 kr och för ej medlemmar 300 kr.
Tänk på att man inte kan anmäla till arrangemang som inte syns i anmälningsformuläret!
Hundar vars ägare är medlem i SKV samt som ej exteriörbeskrivits tidigare har förtur. Observera att det är den som står som ägare på SKK:s Hunddata som ska vara medlem i SKV.


Exteriörbeskrivningar 2024
Boden söndag 21 juli – i samband med vallanlagstest
Samma helg arrangerar Södra Norrbottens Kennelklubb nationell utställning i Piteå, endast 10 mil från Boden. Västgötaspetsarna går i ringen på lördagen: https://www.skk.se/sv/SNKK/Utstallningar/officiella-utstallningar/nationell-juli-2024/


Information:

Anmälan öppnar 6 veckor innan och stänger 2 veckor innan respektive tillfälle.
Bekräftelse om att ni fått plats samt betalningsinformation skickas ut inom 5 dagar efter anmälningstidens slut. Betala inte in innan dess!
Betalning ska vara SKV tillhanda inom 5 dagar från det att ni fått bekräftad plats.
Vi rekommenderar betalning via Swish.

Observera att endast de exteriörbeskrivare som finns listade här, är godkända av SKV att beskriva.

Medlemmar beskriver sina hundar för 100 kr / hund.
Ej medlemmar betalar 300 kr / hund.
Avbokning görs utan kostnad senast 7 dagar innan beskrivningsdagen.
Därefter debiteras 100 kr / hund för medlem.
Avgift för ej medlem återbetalas ej efter detta datum.
Detta gäller oavsett anledning till avbokning/utebliven närvaro.
Avbokning/utebliven närvaro görs till beskrivningskom@vastgotaspets.se
Utebliven närvaro samma dag görs till respektive exteriörbeskrivare alternativt platsansvarig, tel se nedan.

ALL bokning av exteriörbeskrivare inför en beskrivning görs genom samordnaren i beskrivningskommittén –>
Britt-Mari Oskarsson
e-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se
tel: 070-277 44 13


Anmälningsformulär (gäller även enskild beskrivning) finns –>>här (länk). 
Riktlinjer för exteriörbeskrivning och vallanlagstest hittar du som PDF –>> (länk)  Riktlinjer Extbeskriv och vall


Exteriörbeskrivning, vuxen hund (från 24 månader)
Exteriörbeskrivningens syfte är att göra en noggrann och detaljerad genomgång av en vuxen hund där den bedöms och mäts på ett antal punkter för att ta fram förtjänster, brister och eventuella avvikelser från rasstandarden.

Detta noteras och redovisas i ett protokoll framtaget av SKV utifrån FCIs Rasstandard för västgötaspets.

Unghundsbeskrivning (12-23 månader)
Unghundsbeskrivningen genomförs på samma sätt som för vuxen hund, men i detta fall gäller det hundar från 12 månaders ålder.

Hunden bör beskrivas igen som vuxen, då den är färdigutvecklad.
Unghundar tas emot i mån av plats och vuxna hundar har företräde till platserna.

Veteranbeskrivning (från 8 år och uppåt)
Även den är en detaljerad bedömning av hundens exteriör och är intressant i syfte att se hur hunden ”hållit” och hur en hund förändras med åldern.
Ej tidigare beskrivna veteraner har förtur över unghundar.
Vi ser gärna att man beskriver om veteraner som exteriörbeskrivits i yngre ålder. Dessa beskrivs i mån av plats.

Hur och när?
Exteriörbeskrivningar
arrangeras av SKV:s beskrivningskommitté
på olika platser i landet (med hjälp av platsansvariga) eller av enskilda uppfödare som är medlemmar i SKV och som vill ha en så kallad kennelbeskrivning med särskilt inbjudna (oftast den egna uppfödningen och deras ägare).

Uppfödare som vill arrangera s.k. kennelbeskrivning ombedes kontakta SKV:s samordnare i god tid för att få tillgång till en exteriörbeskrivare samt protokoll utskickade för anmälda hundar. Betalning för samtliga hundar, där ägaren ej är medlem, ska vara SKV tillhanda vid angivet datum för att hunden ska få beskrivas.

Har du som medlem, förslag på en bra plats där vi kan ha en beskrivning hör av dig till någon av oss i beskrivningskommittén.

Har man inte möjlighet att delta på en arrangerad beskrivning går det bra att kontakta någon av våra exteriörbeskrivare för att boka en tid för beskrivning av sin hund, anmälan med fullständig information görs alltid via SKV:s formulär när man bokar i förväg. Betalning (för ej medlemmar) ska alltid vara SKV tillhanda innan beskrivningen görs. Det går självklart bra att ”spontanbesöka” en exteriörbeskrivare om man är i närheten, men be då beskrivaren att meddela samordnaren detta. Betalning för ej medlemmar

Inför ett arrangemang:
Datum och ort, med maximalt antal platser, annonseras på SKV:s hemsida och i tidningen i så god tid som möjligt. Exakt plats anges endast i pm till deltagarna. Detta för att så bra som möjligt säkra att inga obehöriga kommer till platsen.

Anmälan öppnar 6 veckor innan respektive tillfälle och stänger 2 veckor innan.
Plats ges i turordning efter anmälan och från vuxen hund till unghund. Reservlista upprättas för dem som anmäler efter att det blivit fullt. 

Anmälan ska alltid göras via detta formulär, även vid kennelbeskrivningar, och det går bara att anmäla en hund åt gången.
Alla hundar ska alltid anmälas i ägarens namn.

Man får bara anmäla en hund till en beskrivning/ett vallanlagstest åt gången, detta för att flera platser inte ska upptas av samma hund.
Har man inte tillgång till Internet kan man alltid ringa SKV:s samordnare och få hjälp med anmälan.

Max 5 dagar efter att anmälningstiden gått ut skickar SKV:s samordnare ut en personlig bekräftelse med information om du fått plats eller står som reserv. Där får du också information om hur och när du ska betala.
Är betalningen inte SKV tillhanda vid angivet datum mister du din plats som då går till nästa hund på listan.
Detta gäller oavsett om det är SKV eller enskild kennel som arrangerar.
Undantag görs för utländska deltagare som får betala kontant på plats för att undvika höga bankavgifter. Kan man inte komma ska det avbokas så fort som möjligt så att platsen kan lämnas vidare till annan hund.

PM med fullständig information om dagen skickas ut av SKV:s samordnare/protokollansvarig eller kennelarrangör ca 5 dagar innan arrangemanget.

Samordnaren eller protokollansvarig skickar ut protokollen till dig, uppfödaren samt hundens pappas ägare på e-post eller snigelpost ett par veckor efter arrangemanget och det läggs också upp på SKV:s hemsida.

Försäkring:
Endast SKV:s funktionärer omfattas av klubbens försäkring.
Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olyckfallsförsäkring rekommenderas.
Hunden ska alltid vara försäkrad och vaccinerad.

Vill Du ha en exteriörbeskrivning nära dig? 
Det krävs inte mycket. Leta upp en plan yta om kanske 15×15 meter, grus eller kortklippt gräs. Det är bra om det finns tillgång till toalett (dass) och parkering för lite bilar (alla kommer och åker oftast inte samtidigt).

Kontakta samordnaren och boka en lämplig dag så ordnar vi resten. Generellt gäller att den beskrivare som har kortast resväg kommer.

Vad är det bra för?
En exteriörbeskrivning är en avkommebedömning för att se vad olika avelsdjur och kombinationer lämnat.
Det är också ett bra hjälpmedel vid avelsplanering och i syfte att bibehålla en rastypisk exteriör anordnar SKV sedan 1977 exteriörbeskrivning, som är en detaljerad beskrivning av hundarna.

SKV anser att det är ytterst viktigt att förvalta alla rasens typiska attribut och inte förändra eller förädla den, varken exteriört eller dess egenskaper. Rasen ska ha en sund konstitution med hög hållbarhet och lång livslängd (frisk, rörlig, stark och robust).

Ökad dokumentering av avelsresultaten är önskvärd, och ökat deltagande i avkommebedömningar uppmuntras. Det är angeläget att fler individer deltar.

Exteriörbeskrivningsprotokollet är värdefullt i avelsarbetet för rasklubb och uppfödare som avkommebedömning, men också som ett verktyg när man väljer avelsdjur så att man inte dubblar och därmed förstärker fel, och att avelsdjuren kompletterar varandra på fler sätt än enligt stamtavlan. Det hjälper även uppfödare att se avelsvärdet i hundar som inte ställs ut.

Samtliga exteriörbeskrivare nedan är godkända av Specialklubben för västgötaspets.

Exteriörbeskrivarna har erfarenhet av rasen och ett stort intresse för anatomi, rasstandard och avelsarbete.
De har en grundlig utbildning i hundens anatomi och Rasstandard för västgötaspets.
Utbildare är erfaren exteriördomare för rasen inom SKK, SKK:s kurs i anatomi och bedömningsteknik samt erfarna exteriörbeskrivare. De har flera praktiktillfällen.
De har genomgått examination innan de godkänts.

Utbildningen ges vid behov till nya personer så att SKV kan upprätthålla arbetet med exteriörbeskrivningar. Tror du att du har kunskapen och intresset? Kontakta Marit Cronquist för mer info.

Beskrivare i Sverige för SKV är följande:
Barbro Carlsson

Karin Jonstad
Marit Cronquist
Anita Whitmarsh
Eva Lidman
Elina Sandqvist
Lasse Österlund

Svenska beskrivare som även beskriver utomlands:
Swedish describers who also describe abroad:

Marit Cronquist
Anita Whitmarsh
Eva Lidman
Elina Sandqvist

Av SKV godkända utländska beskrivare:
Foreign describers authorized by SKV


Contact via their breed clubs. Click on their names to get to their club site.
Simone Uitendaal, Nederländerna
Tiina Mäkälä, Finland
Kirsi Hotanen, Finland
Iris Kaimio, Finland
Robert Fisher, Nederländerna
Janetta Van Iperen-Hoevens, Frankrike