Specialklubben för Västgötaspets

Exteriörbeskrivningar

Samordnare och ansvarig för exteriörbeskrivningar / Coordinator: 
Marit Cronquist
tel: 0733-49 99 11
e-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Vill Du arrangera en exteriörbeskrivning på t.ex. en kennelträff, västgötaspetsträff etc?
Läs först anvisningarna för arrangör –>>här.
Vid beskrivning i samband med kennelträff står arrangören för de ev. kostnader som inte täcks av de anmälningsavgifter som betalats till SKV.

Kontakta sedan den beskrivningsansvariga för överenskommelse om datum, plats och beskrivare.
Förutsättning för att SKV ska skicka en beskrivare är att minst 8 hundar anmäls.

All bokning av beskrivare ska ske via beskrivningskommitténs samordnare.
Principen är att den beskrivare som bor närmast  kommer och bokning av beskrivare ska alltid ske genom samordnande för beskrivningskommittén.
Det går också bra att besöka en beskrivare för enskild beskrivning efter kontakt med samordnaren.

Aktuella beskrivningar hittar du –>>här.

Beskrivare i Sverige för SKV är följande:

Barbro Carlsson, tel: 0304-202 71
Karin Jonstad, tel: 0224-422 355
Marit Cronquist, tel: 0733-49 99 11
Gunnel Alsterbrink,  tel: 0706-023 567
Anita Whitmarsh, tel: 0702-96 39 57
Eva Lidman, tel: 0702-89 54 68
Elina Sandqvist, tel: 0733-61 85 39

Svenska beskrivare som beskriver utomlands är / Swedish describers who describe abroad:
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
Anita Whitmarsh, tel: 0702-96 39 57
Eva Lidman, tel: 0702-89 54 68

Övriga beskriver i vissa länder på förfrågan/ The other ones might describe in certain countries on request.
Förfrågan ska i första hand tas via samordnande beskrivare / Inquiry should primarily go via the coordinator.

Av SKV godkända utländska beskrivare / Foreign describers authorized by SKV
Contact via their breed clubs.
Iris Kaimio, Finland
Robert Fisher, Nederländerna
Janetta Van Iperen-Hoevens, Frankrike

dep_3386268-Swirl-elements

Datum för exteriörbeskrivningar finns –>här

Anmälan till beskrivning finns –>här

Mer information om exteriörbeskrivning finns –>här

Observera att din hund bör ha fyllt minst 2 år för att få en fullvärdig beskrivning. Från 18 månaders ålder kan den få en s.k. “unghundsbeskrivning” men bör beskrivas igen som fullvuxen.
Vuxna hundar har alltid förtur och unghundar beskrivs i mån av tid!
En veteran (minst 8 år) som beskrivits innan kan ombeskrivas gratis, även där i mån av tid. Dessa har förtur mot unghundar.

Den som inte är SKV-medlem omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas utöver hundens försäkring!

English:
Note that your dog should be at least 2 years old to get a standard evaluation. From the age of 18 months it may have a “youth exteriour description” but should be described again as a grown up.
Adult dogs are prioritized and youths will be described if there is time!
A veteran (at least 8 years old) that has been described before can get a veteran description for free, if there is time. They are prioritized over youths.

If you aren’t a member of the SKV you will not be not covered by our insurances and participate at your own risk. It’s not likely that an accident will happen, but it’s recommended to have your own accident insurance (and that your dog has one, of course).

dep_3386268-Swirl-elements

Exteriörbeskrivning innebär att du får din hunds exteriör beskriven utifrån (jämförd med) standarden. Det ingår inget tävlingsmoment, utan det är en ren “utvärdering”, del för del. Protokollen har ett värde i avelsarbetet för rasklubb och uppfödare, men är också en rolig upplevelse att vara med på som alldeles “vanlig” hundägare.

För att din hund ska få en fullvärdig beskrivning bör den ha fyllt minst 2 år. Från och med 18 månaders ålder kan den få en s.k. “unghundsbeskrivning” men den bör beskrivas igen som fullvuxen. Vuxna hundar har alltid förtur och unghundar beskrivs i mån av tid!
En veteran (över 8 år) som beskrivits innan kan ombeskrivas gratis.

Varför bör jag exteriörbeskriva min hund?

Vi har sett hur vissa raser med tiden kraftigt ändrat utseende. Processen går smygande vilket gör att man inte märker förändringen utom när man jämför nytagna bilder med bilder på hundar från långt tillbaka.
Vissa förändringstendenser ser vi även på vår ras även om de inte slagit igenom på bredden – ännu. Det blir ju lätt så att det som premieras i utställningsringen är det som avlas på och så förloras den variation som vi har och ska ha inom rasen. Efter tillräckligt lång tid kommer de att se ut som karbonkopior av varandra. Det är tydligt skrivet att ”SKV anser att det är ytterst viktigt att förvalta alla rasens rastypiska attribut och inte förändra eller förädla den, varken exteriört eller mentalt.” För att i tid kunna observera tendenser till förändringar bör minst hälften, helst alla, västgötaspetsar exteriörbeskrivas. 

En exteriörbeskrivning kan även ses som ett verktyg för att kombinera avelsindivider så att man inte förstärker (dubblar) ett fel, till ex att man inte parar två hundar med kort nos osv.
Beskrivningar kan även hjälpa uppfödarna att hitta fler bra kombinationer, och se avelsvärdet i en specifik hund, än om man bara har utställningsresultat eller det man ser att gå efter. Det finns säkert ett betydande antal hundar av championkvalitet som aldrig kommer till en utställning eftersom ägaren inte är intresserad. Kan vi få de hundarna beskrivna får vi både ett bättre instrument för att utvärdera avelsresultaten och följa utvecklingen inom rasen. Vi kan då i tid undvika att vissa avvikelser från standarden blir ”normala” t.ex. tandbortfall, mjuk päls, för djup bröstkorg, för korta ben och mycket annat.
Det är alltid lättare att stämma i bäcken än i ån – därför bör så många västgötaspetsar som möjligt beskrivas.